A

 

Aaron = Luminat.

Ab = Luna a cincea din calendar 15 iulie – 15 august.

Abaddon = Săpânul Adâncului cel Mare, Prinţul războiului, Demon, Apolion.

Abba = Ava, adică Tată, este rostit numai de fii.

Abel = Păstor, Vanitate.

Abel-Miţraim = Jalea Egiptenilor.

Abel-Sitim = Şesul salcâmilor.

Abib = Luna când se coc spicele.

Abis = Adânc, prăpastie fără fund.

Absalom = Părinte al păcii.

Abth = Efa, 38,8 litri.

Acor = Tulburare.

Acrabim = Pasul Scorpionului.

Aczib = Minciuna.

Adam = Om. Format din trup, suflet şi duh.

Adâncimile Satanei = împletirea religiei cu magia. Adâncirea în tainele magiei albe sau negre, de cei ce mânuiesc Scripturile.

Adar = A douăsprezecea lună din calendar, 15 feb. – 15 mar. Sărbătoarea Purim.

Adonai = Stăpân, Domn.

Adulter = Curvie, preacurvie.

Agape = Agapao, Dragoste sfântă, sacrificatoare, curată.

Agar = Fugă, zbor.

Agat = Are dungi colorate diferit sub forma sau culori de: ochi, piersică, migdale, lemn, foc sau nor.

Ahab = Unchi.

Ahmeta = Ecbatana – capital ţinutului Mediei.

Alchedama = Ogorul sângelui.

Aleluia = Halelu-yah, Lăudaţi pe Domnul, Cântec de laudă pentru Dumnezeu.

Alfa şi Omega = începutul şi sfârşitul, prima şi ultima literă din alfabetul grec.

Allon-Bachuth = Stejarul plângerii.

Almug = Lemn de Santal, plăcut mirositor.

Ametist = Amethystos-contra beţiei. Cuarţ violet-albăstrui, violet sau roz.. Se crede că apără contra demonilor şi furtunii.

Ami = Poporul Meu.

Amon = Idol Egiptean din cetatea No.

Amoniţi = Urmaşii lui Ben-Ammi, fiul fiicei cele mai tinere a lui Lot.

Amos = Purtător de poveri.

Ana = Har.

Anatema = Blestemat.

Antihrist = Anticrist, anti-crist, împotriva lui Cristos.

Apokalupsis = Descoperire, revelaţie.

Apollion = Prinţul Adâncului, Abadon.

Apollo = Prinţul mincinoşilor, Demon.

Apostazia = Lepădare de credinţă.

Apostol = Trimis.

Araba = Ţinut uscat de pe amândouă maluri ale Iordanului.

Aram = Siria.

Arameu = Sirian.

Aram-Naharaim = Siria dintre cele două fluvii.

Arba = A fost omul cel mai mare dintre Anachimi.

Arca lui Noe = Construcţie paralelipipedică din lemn de Gofer.

Areopag = Locul de dezbatere a învăţăturilor, se afla pe Colina lui Marte.

Arhanghel = Comandant de oşti, înger superior.

Ariel = Leul lui Dumnezeu, Arhanghel, Altar, îngerul vindecării, al mâniei şi al creaţiei.

Ariston = Masa de dimineaţă, mic dejun care în unele zone este masa principală din zi.

Armaghedon = Este denumirea locului unde se va da Bătălia de la Meghido, dar şi a tuturor lucrurilor ce se vor întâmpla acolo.

Arnebeth = Iepure ce rumegă şi are copita lipită.

Asarion = Monedă.

Aşer = Fericit.

Aşerah = Zeiţă israelită, sau stâlpi ciopliţi după o anumită formă de cult şi închinare.

Asirah = Magistrat care deschidea sărbătorile publice.

Asiria = Asur.

Asmodeus = Arhidiavol, Prinţul demonilor răzbunători.

Aspida = Aspis, Viperă, şarpe mic şi veninos.

Astarteea = Soţia lui Baal, zeiţă Canaanită a fertilităţii, zeiţă supremă care domină cerul. Zeiţă a procreaţiei, fecundităţii, dragostei şi războiului.

Asur = Şarpele fugar. Prima capital a Asiriei mari, Irak.

Avram = Tatăl este slăvit, părinte al mulţimilor.

Azaria = Numit şi Ozia.

Azazel = 1)Ţapul ispăşitor, izgonit, purtător de păcate. 2) Demon al deşertului, opus lui Dumnezeu. 3) înger, a arătat omenirii tainele veşnice ce se fac în ceruri, si a descoperit meşteşugurile metalelor şi armelor (Cartea lui Enoh).

 

B

Baal = Zeu Cananit, Domn, Stăpân, Suveran. Zeu al munţilor, a fertilităţii şi a timpului. Doreste închinare absolută şi necondiţionată.

Baal-Berit = Domn al legământului.

Baal-Peraţim = Şesul rupturii.

Babel = Babilon, încurcatură, confuzie. Şarpe inelat.

Baca = Valea plângerii.

Bamah = înălţimi.

Bamot-Baal = înălţimile lui Baal.

Bat = Efa,  24-38 litri

Bat-Şua = Batşeba.

Bdelium = Răşină.

Beca = Jumătate de siclu, 6 gr.

Beelzebub = Demon, Prinţul zeilor falşi, Baal-Zevuv. Idol al cetăţii Ecron, Stăpân, Zeul muştelor, gunoiului. Are o înfăţişare îngrozitoare. Al doilea după Satan şi înaintea lui Leviatan. Ei formează prima triada demonică.

Beer = Fântână.

Beer-Şeba = Fântâna jurământului.

Behamot = Animal asemănător hipopotamului.

Bel = Idol Babilonian.

Belial = Demon, Prinţul făcătorilor de pagube.

Ben = Fiul lui …

Beniamin = Fiul mâinii drepte.

Ben-Oni = Fiul durerii mele.

Beraca = Binecuvântare.

Beria = în nenorocire.

Beril = Piatră preţioasă, pură este incoloră. Cu impurităţi este: verde, albastră, galbenă, roşie, albă.

Bet-Aven = Casă de nelegiuire, casă de idoli.

Bet-Eden = Casa desfătării.

Betel = Casa lui Dumnezeu.

Bet-Haeţelului = Casa vecinătăţii.

Bet-Leafra = Casa prafului.

Bet-Şemeş = Templul Soarelui, Heliopolis (Greci) sau On (Egipteni)

Beula = Măritată.

Boaz = în El este tărie.

Bochim = Cei ce plâng.

Braţ = 1,75 metri.

Bubă rea = Pustulă malignă, cărbune, dalac, antrax.

 

C

Cabul, pământ = Steril, fără valoare.

Cabul, unitate de măsură = 4 logi, 1,35 litri.

Caftor = Locuitori din Creta.

Cain = Căpătat.

Calea morţii = Calea tuturor oamenilor.

Canaanul = Ţara negustorilor.

Capacul ispăşirii = Scaunul îndurării.

Cartea Psalmilor = Cartea laudelor, Harfa.

Cărturarii = învăţătorii colectivităţilor, foarte buni cunoscători ai Scripturilor, jurişti şi teologi veritabili.

Cer = întindere de ape. Loc doar bănuit acum, nu-I din lumea fizică, vizibilă.

Chelubai = Caleb.

Chemoşul = Zeu Moabit.

Cheretiţi = Cretani.

Chesita = O sumă de bani.

Cheşvan = Marheşvan, a opta lună din calendar. 15 oct.- 15 nov.

Cheţia = Casia, Frumoasă ca ziua.

Chibrot-Hataava = Mormintele lăcomiei.

Chineret = Ghenezaret.

Chiparos = Specie de Brad.

Chiriat-Arba = Cetatea lui Arba.

Chiriat-Iearim = Ogorul lui Iaar.

Chişleu = A noua lună din calendar. 15 nov.- 15 dec. Sărbătoarea luminii.

Chitim = Cipru.

Cimişirul = Merişor.

Codrant = Bănuţ, cel mai mic ban.

Colocint = Curcubete.

Cor = 10 efe, 240 litri.

Coral = Perlă.

Corban = Dăruit, predat, pentru Domnul.

Corturilor = Sărbătoarea colibelor.

Cot = 48 cm.

Cristos = Mesia sau Unsul.

Curcubete = Castravete sălbatic, arbust.

Cuş = Etiopia.

 

D

Dabar = Fapte, cuvinte, Cartea faptelor si a cuvintelor fiecaruia.

Dagon = Zeul peşte.

Dan = A judecat.

Daniel = Dumnezeu este judecător.

Daric = Dareikos, monedă de aur emisă de Darius I, aprox. 5 dolari.

David = Preaiubit.

Decapole = Zece cetăţi.

Degetul = 1,9 cm sau 0,02 m

Demisiclul = ½ siclu, din aur avea 8,18 gr. Iar din argint avea 7,27 gr.

Demon = Ţap păros.

Despotes = Stăpân absolut.

Diacon = Servitor, slujitor administrativ în bisericile creştine.

Diamant = Adamas-indestructibil, de neânvins. Duritate 10. Incolor.

Diana = Este numele latin al zeiţei Artemis a grecilor.

Diatheke = Legământ sau testament.

Diavol = Diabolos, acuzator, calomniator, cel care stă curmeziş oamenilor. Părintele minciunii şi a păcătoşilor, cel ce ispiteşte pe oameni şi le face rău.

Didrahma = Monedă egală cu două drahme, din aur avea 8,18 gr iar din argint 7,30 gr.

Didymus = Geamăn.

Dikaioo = îndreptăţit, achitat legal de vină.

Dikaios = Drept, imparţial.

Dikaiosune = Dreptatea, voia Lui.

Dina = Judecată.

Dinar roman = Monedă numai din argint cu greutăţi variabile: 3,24-3,88-4,50 gr.

Dioscuri = Semnul fraţilor gemeni, fii lui Zeus.

Domnii = Ierarhie a îngerilor.

Domnul YHWH, Yah-weh, Iehova, Dumnezeu.

Dorca = Tabita, Gazelă.

Douleo = A sluji ca un sclav, rob. Dar din dragoste.

Drahma = Aprox. 10 bani de argint. Din aur avea 4,09 gr. Iar din argint 3,65 gr.

Drum de Sabat = Aprox. 1100 m.

Dunamis = Puteri, minuni.

 

E

Eben-Ezer = Piatra de ajutor.

Ecbatana = Capitala ţinutului Mediei.

Eclesiastul = Predicatorul. Solomon.

Ed = ( altar), Martor.

Eden = Plăcere, Farmec, Desfătare.

Edom = Roşu.

Edomiţi = Urmaşii lui Esau.

Efa = Egală cu un bat, 24-38,8 litri (cereale)

Efa-Omer = 6,5 litri.

Efod = Umărar, asemănător armurii.

Efraim = Dublă rodire.

Egiptul = Balaurul de lângă mare.

Ekklesia = Biserica. Adumarea formată din cei aleşi.

El = Domnul este un Dumnezeu care ştie totul.

Elah = Casa lui Dumnezeu.

Elam = Persia.

El-Betel = Dumnezeul Betelului.

El-Elim = Dumnezeul Dumnezeilor.

El-Elion = Dumnezeul Cel Preaânalt şi Atotputernic.

El-Elohe-Israel = Domnul este Dumnezeul lui Israel.

Eliezer = Ajutorul lui Dumnezeu.

Elimelec = Dumnezeu este împărat

Elisei = A cărui mântuire este Domnul.

Elişama = Dumnezeu a ascultat.

Eloah = Casa lui Dumnezeu.

Elohim = Dumnezeu creator, văzut în trei ipostaze: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt.

El-Olam = Dumnezeul cel veşnic.

El-Roi = Dumnezeu care vede tot.

El-Shaddai = Dumnezeul cel atotputernic.

El-Sur = Puternicul, Stânca lui Israel.

Elul = A şasea lună din calendar 15 aug – 15 sept. Anul Nou şi Sărbătoarea corturilor.

Emanuel = Dumnezeu este cu noi.

En-Hacore = Izvorul celui ce strigă.

Epignosis = Cunoaştere deplină, reală.

Episkopos = Supraveghetor, Păstor al tumei.

Epistates = Stăpân.

Epitropos = Tutori, îngrijitori.

Esau = Păros.

Esec = Ceartă.

Esenienii = Preoţi dezidenţi ce respingeau autoritatea Templului spunând că nu ritualurile exterioare dovedesc adorarea lui Dumnezeu ci trăirea practică. Formau o a treia scoală de teologie după farisei şi saduchei. Majoritatea lor trăiau in castitate.

Estera = Stea.

Eşcol = Strugure.

Etiopia = Ţara Cuş.

Eurachilon = Euroclydon, vânt puternic de la nord la est.

Eva = Viaţa, Femeie.

Evanghelia = Vestea bună.

Evreu = Eber, de dincolo de Eufrat.

Exousia = Drept, autoritate, putere.

Ezechiel = Puterea lui Dumnezeu.

Ezel = Despărţire.

Ezra = Ajutor.

 

F

Fantomă = Umbrele morţii, suflete rătăcitoare care dintr-un motiv sau altul nu şi-au găsit odihna în locuinţa morţilor.

Fariseii = FariseuSeparat, Formează o clasă socială aparte, cu şcoli de învăţământ. Formaţi în mare parte din rabini, nobili şi bogaţi, educaţi în teologia ebraică, foarte stricţi în ceea ce priveşte ritualurile, erau adepţii tradiţiilor orale, a purificării. Credeau în nemurirea sufletului, înviere şi ingeri. Deschişi la interpretarea Scripturilor.

Fântâna adâncului = Groapa fără fund, Tartar, acolo stau îngerii închişi.

Făpturile vii = îngeri, conduc judecăţile lui Dumnezeu, Martore la închinare.

Femeie = Işa, Purtătoare de viaţă prin naşteri.

Fii lui Dumnezeu = îngeri ce au trăit cu femei, probabil din cei căzuţi.

Filacterii = Veşminte lungi şi late purtate de rabini.

Filisteni = Urmaşii Casluhimilor.

Fruntarii = 1) Cutii mici cu cele patru texte din lege. 2) Să ai mereu înaintea ochilor, în minte poruncile Domnului.

 

G

Gabriel = Dumnezeu este puterea mea. Inger, mesagerul lui Dumnezeu.

Gad = Noroc.

Gadareni = Ghergheseni.

Galed = Movila martorului.

Găinuşa = Cloşca cu pui sau Pleiadele. Constelaţia se află în centrul galaxiei noastre. Este marcată de steaua Alciona. Soarele central al pleiadelor se află la 400 ani lumină de noi. Este înconjurată de o centură fotonică.

Ghedeon = Luptător.

Gheenă = Ge-Hinom, Valea Tofet, valea care arde cu foc continuu.

Ghera = 1/20 din Siclu. 0,6 gr (0,579gr.)

Gheşrom = Străin.

Ghibea Elohim = Dealul lui Dumnezeu.

Ghilgal = Prăvălire.

Ginosko = Cunoscând, ştiind, aflând, prin experienţă.

Goel = Răscumpărător.

Gofer = Chiparos.

Goimi = Neamuri, se referă la persoanele ce nu cunosc pe Dumnezeu, considerate necurate, spurcate. De aceea şi însoţirea cu ei era interzisă.

 

H

Habacuc = îmbrîţişare

Hades = Locuinţa morţilor, diferită de Gheenă.

Hagai = Sărbătoresc, sărbătoare.

Halac = (munte) Muntele cel pleşuv.

Halcedon = Halchedon sau Oolit, piatră preţioasă de culoare brună.

Halleluiah = Lăudaţi pe Domnul.

Hamona = Mulţime.

Hamon-Gog = Valea mulţimii lui Gog.

Haneşul = Taphenes.

Havot-Iair = Târgurile lui Iair.

Helcat-Haturim = Locul săbiilor ascuţite.

Hermonului = Munte numit şi Sirion sau Senir.

Heruvim = îngeri cu două aripi, păzitor.

Hidechel = Tigru.

Hieron = Ansamblu de clădiri ale Templului.

Higaion = Meditare, cântec din harpă.

Hin =  4-6,5 litri.

Homer = 388 litri.

Homologeo = A fi de acord cu ceva.

Hor-Iearim = Muntele Iearim.

Horma = Nimicire, distrugere.

Hosea = Osea, Dumnezeu mântuieşte.

Hrisolit = Crisolit sau Olivină, (Olivă-Măslină). Cristalele mari şi clare de Olivină se numesc Peridot sau Crysolith. De culoare măslinie, galben-brună, verzuie până la negru. Duritate 6,5-7.

Hrisopraz = Crisopraz. Cuarţ cu habitus fibros. Poate fi: incolor, albăstrui-cenuşiu, roşiatic, verde. Varietatea verde de calcedonie poartă denumirea de Crisopraz, Hrisopraz. Duritate 6,5-7 pr scara Mohs.

 

I

Iachin = El va stabili.

Iacint = Hiacint, Zircon, piatră preţioasă ce poate înlocui diamantul fiind asemănător. Culori: incolor, galben-auriu, roşu, brun.

Iacov = Cel ce ţine de călcâi, înşelător, înlocuitor.

Iad = Denumire populară a Iayului de foc şi pucioasă, Gheenei sau Focului veşnic de chin.

Iaebeţ = Trist.

Iafo = Iope.

Iaspis = Jasp, jaspis – piatră stropită. Cuarţ având culorile: galben, brună, galben-ocru, roşu-cărămiziu.

Iaşer = Cântecul arcului din Cartea Dreptului.

Iavan = Grecia.

I-Cabod = Nu mai ste slavă.

Iedidia = Iubitul Domnului.

Iegar-Sahaduta = Movila mărturiei.

Iehova = Dumnezeul Cel Veşnic Viu.

Iehova-Iire = Domnul va purta de grijă.

Iehova-Mecodishem = Domnul, cel care te sfinţeşte.

Iehova-Nisi = Domnul, steagul meu.

Iehova-Raah = Domnul este păstorul meu.

Iehova-Rafa = Domnul care te vindecă.

Iehova-Savaot = Domnul oştirilor.

Iehova-Şama = Domnul este aici.

Iehova-Şhalom = Domnul păcii.

Iehova-Ţidchenu = Domnul, neprihănirea noastră.

Iemima = Frumoasă ca ziua.

Ieremia = Domnul este înălţat, Domnul este Dumnezeul suprem.

Ierubaal = Apere-se Baal.

Ieshurun = Israel, cel curat.

Iesurun = Israelul meu.

Iiar = A doua lună din calendar, 15 apr. – 15 mai.

Ilie = Al cărui Dumnezeu este Domnul. Domnul este Dumnezeul meu.

Inger = Sol, trimis, mesager.

Inimă = Scripturile se referă în special la – Ochiul minţii – la acea inimă care se află în mintea omului nu în piept. La tot ce iubeşte.

Ioan = Domnul este îndurător.

Ioel = Domnul este Dumnezeu.

Iona = Porumbel.

Ionatan = Darul lui Dumnezeu.

Iosafat = Domnul judecă.

Iosia = Domnul vindecă.

Iosif = Domnul să-mi mai adauge un fiu.

Iosua = Domnul este mântuitor.

Iov = Prigonit.

Ir-Hamelah = Cetatea sării.

Irodianii = Partida din vremea lui Isus, sustinuta de Irod.

Isaac = Râset, veselie.

Isahar = Răsplătire, Cartea Dreptului.

Isaia = Mântuirea lui Dumnezeu.

Isaron = 3,88 litri

Ismael = Dumnezeu aude.

Israel = Biruitorul lui Dumnezeu.

Isus = Domnul este mântuitor.

Iş = Bărbat

Iş-Boşet = Es-Baal.

Iuda = Lăudat fie Domnul.

Izabela = Iezabela, nume asemuit frecvent cu depravarea fizică şi morală. Trăirea în păcate şi fărădelegi. Pericol şi mai mare este când se dă şi slujitoare a luminii adevărate.

Izreel = Pe care o sădeşte Dumnezeu.

 

î

învăţătura lui Balaam = 1) Constă în a corupe, provoca omul să încalce porunca lui Dumnezeu pentru a deveni vulnerabil la atacul demonilor şi a muri în păcat. 2) In a căuta valorile lumii acesteia (bani, ranguri, faimă), în detrimentul împărăţiei adevărate. Practic prin amândouă Satana suceşte minţile oamenilor pentru a face orice numai să nu primească mântuirea.

 

K

Kab =  2,20 litri.

Kapar =  A acoperi, ispăşi.

Kislev = Chişleu, a doua lună din an 15 nov.- 15 dec. Sărbătoarea Luminii.

Koinoneo = Sunt în părtăşie, unitate, comuniune cu Cristos.

Kor = 388 litri.

Kotil =  Log, 0,55 litri.

Kurios = Putere supremă a lui Dumnezeu.

 

L

Laşaron = Ţara Saronului.

Latul palmei = 8 cm.

Lebeus = Levi.

Lemn mirositor = Lemn de santal.

Leptala = un bănuţ.

Letec = 5 efe, ½ omer, 120-194 litri

Levi = Alipire.

Leviatan = 1) Crocodil, 2) Babilon, 3) Al treilea prinţ din prima triada demonică.

Libertinilor = Din Libertum, Africa.

Lingoare = Febră tifoidă.

Litra = 326 gr. 12 uncii.

Liturghie = Slujbă sfântă la templu sau biserică.

Lo-Ami = Nu-i poporul meu.

Log = 1/12 parte dintr-un hin, 0,33-0,55 litri.

Lo-Ruhama = Cea fără îndurare.

 

M

Mag = înţelept, om de ştiinţă. Erau consideraţi magi din pricina lucrurilor pe care le puteau face şi nu erau pe înţelesul oamenilor. Aceasta nu exclude faptul că unii din ei erau şi vrăjitori, magicieni.

Magadanei = Ţinutul Magdalei.

Magor-Misabib = Spaimă din toate părţile.

Mahanaim = Două tabere.

Mahane-Dan = Tabăra lui Dan.

Malcom = Zeu amonit.

Maleahi = Trimisul Domnului.

Mamona = Demon, prinţul ispititorilor, stăpânul comorilor şi bogăţiilor lumeşti.

Mana = Man-hu, ce este aceasta?. Pâinea din pustie, arată ca o perlă (coriandru) albă.

Manase = Uitare.

Mandragore = Plantă erbacee cu flori violet deschis şi cu fructe mari despre care se crede că produce fertilitate.

Mara = Amărăciune.

Maranata = Maran-Atha, Domnul nostru vine. Vino Doamne.

Mareşa = Stăpânire, moştenire.

Marheşvan = A opta lună din calendar 15 oct. – 15 nov.

Marot = Amărăciune.

Masor = Egiptul.

Mator = Afluent al Nilului, râurile Egiptului.

Mărgăritar = Perlă.

Mefiboşet = Merib-Baal.

Melhisedec = împăratul Salemului (Păcii). Preot al Dumnezeului Cel Preaânalt. Faptul că nu are trecută spiţa de neam nu înseamnă ca a apărut din nimic (neant).

Meni = Număr, soartă, sau planeta Venus.

Merathaim = Babilonul, apostat.

Meresin = Demon, prinţul diavolilor locali ce cauzează epidemii si furtuni.

Meriba = Ispită, ceartă. Se află la Cades în pustia Ţin.

Merodac =  1) Zeu Babilonian. 2)Evil Merodak – Bărbatul lui Marduk, fiu şi succesor a lui Nabucodonosor.

Mesia = Unsul, în ebraică- Mesia, în greacă Cristos.  

Mesopotamia = Aram-Naharaim, Siria dintre cele două fluvii.

Metatron = Arhanghel, Enoh plimbându-se cu Dumnezeu.

Metochos = A deveni părtaş cu Cristos.

Mica = Cine este ca Domnul ?

Migdal-Eder = Turn al turmei.

Mihail = Cel care este asemenea lui Dumnezeu.

Mila = 1,479 – 1480 m

Milo = Fortificaţie, Cetăţuia Sionului.

Mina = 50 sicli, din aur 818 gr. Şi din argint 727 gr.

Mina de argint = 60 sicli 1/6 din talant.

Mina de aur = Babioniană – 2 lire Romane, 50 de sicli, 600 gr. (575 gr.)

Mirt = Arbust ornamental cu flori mici albe şi parfumate.

Mitra = Diademă.

Miţpa = Veghere, Domnul să vegheze.

Moabiţi = Fiul fiicei mari a lui Lot.

Moful = Memfis.

Moise = Scos.

Moloh = Zeitate feniciană şi amonită a războiului căruia i se aduceau jertfă copii pentru înduplecare.

Monogenes = Cel unic.

Muncitor cu ziua = Un dinar, asigură întreţinerea pe o zi a unui om.

 

N

Nabal = Nebun.

Naomi = Cea plăcută.

Naos = Locul sfânt al templului.

Naum = Mângâiere, linişte.

Nazarinean = Vlăstar din Nazaret.

Nazireat = A se despărţi de ceilalţi şi a se supune la înfrânare.

Năluca nopţii = Apariţie de noapte, prevestitoare de rele.

Nebo = Idol babilonian.

Neftali = Luptele mele.

Neghev = Miazăzi.

Nehuştan = Şarpe de bronz de pe vremea lui Moise, zeificat.

Netiniţi = Slujitori ai templului.

Nezer = Vlăstar.

Nicolaiţi = Partidă, sectă. în ideologia lor păcatele firii şi ale trupului erau admise, deoarece doar trupul era afectat, iar sufletul rămânea curat. în bisericile lor era permis aproape orice plăcere, chiar şi participarea la orgiile altor temple păgâne.

Niger = Negru.

Nimicnicie = Nimic, mai puţin decât zero.

Nimrod = Rebel.

Nisan = Prima lună din an, 15 mar.-15 apr. Sărbătoarea paştelui.

No = Teba.

No-Amon = Zeul Amon din No, în Egipt.

Nod = Ţara Nod, fuga.

Noe = Mângăiere, odihnă.

Nof = Memfis.

 

O

Obadia = Slujitorul lui Dumnezeu.

Obrinteală = Inflamarea sau tumefierea unei răni existente din cauza frigului sau infectării ei.

Ofel = Deal în partea de SV a Ierusalimului.

Ohola = Cortul ei.

Oholiba = Cortul meu este in ea.

Oida = Fiind conştient de un anumit lucru.

Om = Adam, viaţă.

Omer = 1/10 din efă, 2,40 – 3,88 litri.

On = Heliopolis, Aven, Templul soarelui la Egipteni.

Onisim = Folositor.

Onix = Calcedon de culori variabile: alb-negru, cu dungi brune sau albe, piatră semipreţioasă.

Opal = Mineral de culori variabile: incolor, cenuşiu, roşu, brun, galben, portocaliu sau roşcat.

Orion = Constelaţie cunoscută şi ca Vânătorul. Se află în emisfera nordică. Vizibilă din România în perioada nov.-apr. Prin mijlocul ei trece Ecuatorul ceresc. Cele mai strălucitoare stele sunt Rigel, Betelgeuse (Ea este de 1000 de ori mai mare decât Soarele şi de 135.000 de ori mai strălucitoare decât acesta), şi altele. Orion are un şir de trei stele strălucitoare numite Centura lui Orion. Sub centură este o protuberanţă formată din mai multe stele mici (una fiind nebuloasa Orion), numită Sabia lui Orion.

Osana = Mântuieşte (acuma), te rog.

Osea = Hosea, Domnul mântuieşte.

Otic = Otig, ţepuş de plug.

Ozia = împărat a lui Iuda, numit şi Azaria.

P

Padan-Aram = Ţinut din Mesopotamia.

Paidion = Copii mai mari, crescuţi spiritual.

Palma = 23 cm.

Paradis = Rai, cer, frumuseţe desăvârşită.

Parakletos = Mângăietor, avocat, apărător, (lucrare specifică Duhului Sfânt)

Partide = Opinii, gânduri, idei.

Pas = 96 cm.

Paşhur = Noroc din toate părţile.

Paşte = A fi ocrotit, izbăvit, a trece pe lângă pedeapsă.

Peleg = împărţire.

Pelin = Plantă înaltă de cca. 1 m, cu flori galbene aromate, utilizată in medicină sau industria alcoolului. Frunzele ei sunt de amăreală deosebită, se aseamănă la gust cu fierea amară. Combinaţia pelin-oţet produce anestezie generală.

Peniel = Faţa lui Dumnezeu.

Pereţ = Spărtură.

Pereţ-Uza = Ruperea lui Uza, moartea lui.

Petru = Petros, piatră, stâncă. Chifa.

Philanthropia = Dragoste (activă-ajutătoare) faţă de oameni.

Phileo = Dragoste Dumnezeiască.

Picior = 32 cm.

Pleiada = Constelaţia Cloşca cu pui sau Găinuşa.

Pogon = Suprafaţa pe care o poate ara un bou intr-o zi.

Politarh = Judecător din Tesalonic.

Prăjină = 2,88 m

Preacurvia = Relaţie sexuală a unui căsătorit cu altcineva.

Presbiter = Bătrânul adunării.

Pretoriu = Sala de judecată şi reşedinţă a guvernatorului roman.

Principatele = Ierarhie a îngerilor.

Pronaos = Locul preasfânt al templului.

Psalm = Cântare de laudă.

Psuchikos = Omul natural, sufletesc. Nenăscut din nou.

Pur = Sorţ, întristarea prefăcută în bucurie.

Purim = Sărbătoare instituită de împărăteasa Estera şi Mardoheu. Sorţ-Pur.

Put = Libia.

Puterile = Ierarhie a îngerilor.

Pyton = Duh de ghicire în vrăjitorie.

 

 

R

Rabi = învăţător, preot.

Rabşache = Majordom sau paharnic.

Rabuni = Stăpânul meu.

Raca = Om de nimic.

Rafael = Arhanghel. Dumnezeu este cel ce vindecă.

Rahav = Egiptul. Ps. 87.

Rai = Paradis, cerul lui Dumnezeu, loc de fericire deplină.

Ramat = înălţime.

Ramat-Lehi = Dealul fălcii.

Reba = ¼ de siclu, 3 gr.

Rebeca = Ribka, atrăgătoare, măgulitoare.

Refaimiţi = Uriaşi.

Rehobot = Lărgime.

Rimon = Numele babilonian a lui Baal (Siria) sau Adad (Canaan).

Ruach = Suflarea de viaţă din cele patru vânturi.

Ruben = Vedeţi fiu.

Rubin = Varietate de corindon de culoare roşie. Duritate 9.

Ruhama = A primit îndurare.

Rut = însoţitoare.

 

S

Saduchei = Sadoc-conservatori, formaţi din clasa preoţimii, Pentateuhul era singura carte canonică recunoscută. Nu cred în nemurirea sufletului, învierea trupurilor şi nici în ingeri.

Safir = Corindon de culori: albastru, verde, galben, portocaliu, roz. Duritate 9.

Samariteni = Oameni din Babilon, Cuta, Ava, Hamat şi Sefarvaim, aşezaţi în Samaria.

Samuel = Dumnezeu a ascultat, Chemat de Domnul.

Sarai = Prinţesa mea.

Sardiu = Piatră preţioasă de culoare roşie ca focul. Credinţa populară susţine că apără contra bolilor.

Sardonix = Sard-Onix, calcedon cu benzi de culoare brună. Neagră şi albă.

Sarkikos = Om stăpânit de firea pământească, nu de duh.

Satan = Demon, Şarpele, Dragonul, Leul, prinţul vrăjitorilor şi magicienilor. Calomniator, adversar, purtător al răului.

Satir = Demon, Ţap păros.

Saton = 12,9 litri.

Saul = întrebat.

Săptămânilor = Sărbătoarea cinzecimii.

Scopit = Castrat.

Sea = 7,9 – 12,9 litri.

Sebat = A unsprezecea lună din an, 15 ian – 15 feb.

Sela = Stâncă, oprire.

Sela-Hamahlecot = Stânca împărţirii.

Semnele zodiacului = Semnele vremurilor, o succesiune de 12 semne sau figuri închipuite pe bolta cerului. Ele sunt ca un fel de inel prin care trece soarele în drumul lui aparent, de-a lungul celor 12 luni din an.

Senir = Muntele Hermonului.

Serafim = înger cu 6 aripi, se ocupă cu închinarea, sfinţenia. Organizează şi întreţine aceste lucrări înaintea lui Dumnezeu.

Set = înlocuit.

Sicamin = Dud, Pomniţ.

Siclu = 1) 2 beca, din aur are 16,36 gr. Şi din argint 14,54 gr. 2) Siclul de Ag. Ebraic = 4 drahme, 4 dinari romani, 14,12-14,25 gr. 3) Siclul de la Tell Beit Mirsim = 8 mine = 11,4 gr. 4) Siclul de la Ugarit, Siria  9,5 gr. 5) Siclul Egiptean 8,8 gr. 6) Siclul Mesopotamian 9,8 gr.

Sicomori = Smochini sălbatici.

Simeon = Ascultare.

Sinedriu = Tribunal suprem Evreiesc.

Sirion = Muntele Hermonului, Sion.

Sitna = împotrivire, ură.

Sivan = A treia lună din an 15 mai – 15 iun. Sărbătoarea Săptămânilor.

Sluga = Suflet.

Smarald = Smaragd, beril de culoare verde-smarald, duritate 7,5-8.

Solomon = Paşnic.

Stadia = 185 m

Stafii = Fantome, ţapi sălbatici.

Stânjen = 1,96 m.

Statir = 2 didrahme, din aur avea 8,52 gr. Iar argint 14,60 gr.

Străjerii = înger puternic în grad, comandă ordinele

Sucot = Colibe.

 

Ş

Şeba = Jurământ.

Şeminit = Harpă cu 8 coarde.

Şeol = Locuinţa morţilor.

Şeşacului = Babel, format prin inversarea ordinei literelor, criptogramă.

Şeşbaţar = Zorobabel.

Şfelah = Vale.

Şibolet = Pârâu, şuvoi.

Şihor = Apa Nilului.

Şilo = Mesia.

 

T

Tabeera = Ardere.

Tabita = Dorca, Gazelă.

Talant = 3000 sicli, 60 mine, 34-36 kg, 6000 dinari. Din aur avea 49,77 kg şi din argint avea 43,620 kg.

Tamarisc = Arbust mediteraneean cu flori albe sau roz.

Tamuz = 1) Adonis, idol Sirian şi Fenician. 2) A patra lună din an 15 iunie – 15 iulie.

Tartan = General Asirian.

Tartar = Locul din locuinţa morţilor unde stau legaţi în lanţuri ingerii căzuţi

Tau = Semnul pe frunte al aleşilor lui Dumnezeu.

Tebet = A zecea lună din an 15 dec.- 15 ian.

Teknion = Ucenici, copilaşi.

Teknon = Copil, fiu.

Terafim = Idoli ai casei, de dimensiuni mici.

Terebint = Stejar.

Tetrarh = Conducător al unei pătrimi dintr-o regiune.

Tişri = A şaptea lună din an 15 sept. – 15 oct. Ziua Ispăşirii.

Topaz = Tapas înseamnă foc. Piatră preţioasă de mai multe feluri: Topaz de aur, de Madeira şi fumuriu. Duritate 8.

Trestie =  2,88 m.

 

Ţ

Ţaanan = Care Iese.

Ţafnat-Paneah = Descoperitorul de taine.

Ţefania = Cel ascuns de Domnul.

Ţoar = Mic.

 

U

Umbre = Stafii, fantome, cei morţi.

Uncie = 1/12 din litră 27,17 gr.

Urâciunea pustiirii = Răzvrătirea care pustieşte. Cel ce se aşează intr-un loc neângăduit, pentru a face lucrarea Satanei.

Uriel = Arhanghel, lumina mea este Dumnezeu.

Urim şi Tumim = Lumină şi desăvârşire.

Ursa Mare = Carul mare, cea mai cunoscută constelaţie formată din şapte stele principale, cu strălucire asemănătoare.

 

V

Vadra = 30 litri.

Vameş = Colector de impozite şi taxe.

Veacuri = Lumi, universuri, sute de ani.

Viaţa = Suflet viu, este în sânge.

Viermele = Mustrarea de conştiinţă din chinul veşnic, că ai fi putut face voia Domnului şi nu ai făcut-o.

Vinul = Consumul de vin şi băuturi tari se practica in VT, totuşi cei aleşi, sfinţii, nu aveau voie. La nunţi şi alte ocazii, vinul se consuma diluat până la 1/10.

Virtuţi = Ierarhie a îngerilor.

Viţel de mare = Focă sau Morsă.

Vrajba = Duh de ceartă, răzbunare, de aţâţare a oamenilor la ceartă şi bătaie.

 

Y

IHWH = Iehova, Eu sunt, Dumnezeul cel veşnic viu.

 

Z

Zabulon = Locuinţă.

Zaharia = Domnul dreptatea, cel de care şi-a amintit Domnul.

Zamzumimi = Refaimiţi.

Zavistia = Ură mocnită în inimă (duşmănir, gelozie ), fără exteriorizare.

Zelotul = Canaanitul.

Zeloţii = Apăruţi în timpul ocupaţiei romane, ei nu acceptau nici o colaborare cu romanii. întemeiaţi de Iuda din Gamala. Fundamentalişti fanatici ai acelor vremuri, vinovaţi de răscoale, revolte şi războiul civil.

Zi de jug = Suprafaţă arată de doi boi într-o zi. Aproxumativ 2500 mp.

Zi de sabat = 2000 de coţi sau 1000 de paşi, în jur de 1 km.

Ziua începuturilor slabe = Ziua lucrurilor mici, neînsemnate.

Zorobabel = Născut în babilon.

(autor: Hăşmăşan Gavril)

De AlexB

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *